O firmie

1. OBSŁUGA KSIĘGOWA

W ramach obsługi księgowej prowadzimy:
 • księgi rachunkowe,
 • podatkową księgę przychodów i rozchodów,
 • ewidencje VAT zakupu i sprzedaży,
 • ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Obsługa księgowa obejmuje także sporządzanie:
 • list płac,
 • deklaracji ZUS (w tym przekaz elektroniczny),
 • dokumentacji akt osobowych pracowników,
 • zeznań i deklaracji podatkowych,
 • sprawozdań statystycznych.
Oferujemy również sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych obejmujących:
 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • informację dodatkową,
 • rachunek przepływów pieniężnych,
 • zestawienie zmian w kapitale własnym.

2. USŁUGI DORADCZE

W ramach usług doradczych oferujemy:
 • porady, opinie i wyjaśnienia z zakresu obowiązków podatkowych,
 • pomoc jednostkom w samodzielnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 • uczestnictwo w postępowaniu przed organem skarbowym oraz przed sądem administracyjnym (w tym sporządzanie pism i reprezentacja),
 • ekspertyzy podatkowe dotyczące tworzenia, przekształceń i likwidacji podmiotów gospodarczych,
 • pomoc w wyborze sposobu opodatkowania w różnych formach prawnych prowadzonej działalności gospodarczej,
 • sporządzanie dokumentacji cen transferowych (dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi),
 • audyt podatkowy - badanie prawidłowości ustalania i rozliczania obowiązujących podatków,
 • ocenę możliwości minimalizacji obciążeń podatkowych oraz pomoc przy wdrażaniu konkretnych rozwiązań,
 • analizę skutków podatkowych zawieranych umów,
 • stałą informację o istotnych zmianach prawa podatkowego.

3. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

Proponujemy również usługi organizacji i zarządzania w zakresie rachunkowości i doradztwa podatkowego, w tym m.in.:
 • outsourcing głównego księgowego,
 • opracowanie zakładowego planu kont uwzględniającego indywidualny charakter jednostki gospodarczej,
 • opracowanie instrukcji obiegu dokumentów,
 • wdrażanie systemów informatycznych rachunkowości,
 • wdrażanie systemów zarządzania ryzykiem podatkowym.
Wojciech Nawrocki | Doradca Podatkowy, e-mail: wojciech@nawrocki.net.pl, tel./fax 061 824 14 43, tel. kom. 0 601 471 669

InfoSerwis : tworzenie stron internetowych